Trestné stíhanie

Zmena Trestného zákona v ustanovení § 208, ku ktorej došlo od 1.9.2002, ktorý sa týka týrania blízkej a zverenej osoby, bola motivovaná tým, že z dovtedajšej praxe orgánov činných v trestnom konaní pri vyšetrovaní týchto trestných činov bolo zrejme, že tieto orgány zameriavali svoju pozornosť predovšetkým na skúmanie, či trestanie obete bolo bezdôvodné a neprimerané. Tieto okolnosti sa často vyhodnocovali v prospech páchateľov trestných činov, rovnako spôsobovala výkladové problémy aj skutočnosť, čo možno považovať za bitie a aj táto bola často interpretovaná v prospech páchateľov trestných činov, teda v tom zmysle, že fyzické útoky, ktoré možno považovať za bitie, musia dosahovať určitú intenzitu.

Čítať ďalej

Zákonník práce

Zákonník práce, ktorý bol prijatý v roku 2001 vo svojom ustanovení § 41 reagoval na všeobecne známu situáciu, kedy pri prijímaní do zamestnania boli vydaté ženy s malými deťmi výrazne znevýhodňované, preto sa v tomto ustanovení zamestnávateľovi, u ktorého sa uchádza osoba o zamestnanie, zakázalo vyžadovať od uchádzača informácie inter alia o tehotenstve a o rodinných pomeroch. Ak zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru porušil tento zákaz, uchádzač o zamestnanie má právo na primeranú finančnú náhradu.

Čítať ďalej

Občiansky súdny poriadok

Občiansky súdny poriadok sa zmenil od 1.1.2003 predovšetkým v ustanoveniach o predbežných opatreniach. Aj keď do uvedenej zmeny právna úprava predbežných opatrení nevylučovala možnosť, že by súd predbežne rozhodol aj o zákaze užívania bytu alebo domu osobou dopúšťajúcou sa násilia, súdy dovtedy existujúcu právnu úpravu neaplikovali tak, že by rozhodli predbežným opatrením o takomto zákaze.

Čítať ďalej

Občiansky zákonník

Občiansky zákonník bol zmenený s účinnosťou od 1.1.2003. Novo zavedené ustanovenia umožňujú obmedziť užívacie právo jedného z manželov k bytu alebo domu, ak sa v dôsledku psychického alebo fyzického násilia alebo hrozby takýmto násilím voči manželovi alebo blízkej osobe stalo spoločné užívanie domu alebo bytu neznesiteľným.

Čítať ďalej

Trestný poriadok

Trestný poriadok sa zmenil predovšetkým vo vzťahu k osobám mladším ako 15 rokov, ktoré v prípade, že sú vypočúvané v súvislosti s trestným činom spáchaným voči blízkej a zverenej osobe, a ak hrozí nebezpečenstvo, že by opätovná výpoveď takejto osoby mladšej ako 15 rokov mohla ovplyvniť duševný alebo mravný vývoj dieťaťa, jeho výpoveď je snímaná na videozáznam, ktorý je použitý ako dôkaz pred súdom, a opätovná výpoveď takéhoto dieťaťa je v podstate neprípustná. Naďalej však zostáva skutočnosťou, že ak je obeťou trestného činu osoba staršia ako 15 rokov, býva častokrát opakovane podrobovaná výsluchom tak v štádiu prípravného konania, ako aj v konaní pred súdom. Nie je ničím výnimočným, že žena, obeť znásilnenia je vypočúvaná v priebehu jedného trestného konania aj štyrikrát a nemá žiadnu zákonnú možnosť takúto výpoveď odoprieť alebo sa odvolať na svoju predchádzajúcu výpoveď.

Čítať ďalej

Trestný zákon

Trestný zákon, ktorý bol zmenený s účinnosťou od 1.9.2002, sa zmenil v ustanovení § 89, v ktorom sa definujú pojmy používané v tomto zákone.

Čítať ďalej

Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách

 

V decembri 1993 vydalo Valné zhromaždenie OSN Deklaráciu o odstránení násilia páchaného na ženách (United Nations 1993b). Deklarácia, obsahujúca šesť článkov, vyzýva členské štáty postupne eliminovať násilie páchané na ženách. „Termín ,násilie páchané na ženách ‘ označuje akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátanie vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania slobody, a to vo verejnom či súkromnom živote.“ (Článok 1).

 

Čítať ďalej

Trestné právo

Trestné činy súvisiace s násilím páchaným na ženách, vrátane domáceho násilia

Čítať ďalej

Postavenie obetí v trestnom konaní

22.3.2001 EN Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 82/1

Zdroj: Úradný vestník Európskych spoločenstiev (Official Journal of the European Communities)
Poznámka: Pôvodne uverejnené v úradných jazykoch Európskych spoločenstiev v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Za autentickú sa považuje iba legislatíva Európskych spoločenstiev vytlačená v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

(Akty prijaté podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii)

RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY

z 15. marca 2001

o postavení obetí v trestnom konaní

Čítať ďalej