Trestné stíhanie

Zmena Trestného zákona v ustanovení § 208, ku ktorej došlo od 1.9.2002, ktorý sa týka týrania blízkej a zverenej osoby, bola motivovaná tým, že z dovtedajšej praxe orgánov činných v trestnom konaní pri vyšetrovaní týchto trestných činov bolo zrejme, že tieto orgány zameriavali svoju pozornosť predovšetkým na skúmanie, či trestanie obete bolo bezdôvodné a neprimerané. Tieto okolnosti sa často vyhodnocovali v prospech páchateľov trestných činov, rovnako spôsobovala výkladové problémy aj skutočnosť, čo možno považovať za bitie a aj táto bola často interpretovaná v prospech páchateľov trestných činov, teda v tom zmysle, že fyzické útoky, ktoré možno považovať za bitie, musia dosahovať určitú intenzitu.

Ustanovenie § 208 Trestného zákona bolo zmenené od 1.9.2002 a v súčasnosti má takéto znenie (pôvodné znenie jednotlivých častí je uvedené v zátvorkách kurzívou) :

Podľa ustanovenia § 208 – kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho
starostlivosti alebo výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie najmä

a) bitím, kopaním, údermi, spôsobovaním rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie, alebo obmedzuje jej bezpečnosť, (opakovaným bitím, neoprávneným uzatváraním, nadmerným vyvolávaním strachu alebo stresu, alebo iným neprimeraným, alebo neodôvodneným trestaním)

b) bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku, alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania,
(opakovaným neoprávneným odopieraním stravy, základného ošatenia, základnej hygieny, zdravotnej starostlivosti alebo bývania)

c) nútením k žobrote alebo k vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav, alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie,
(nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu prác spôsobujúcich jej neúmernú fyzickú námahu vzhľadom na jej vek, zdravotný stav alebo fyzickú, alebo psychickú vyspelosť, alebo k vykonávaniu iných činností, ktoré sú škodlivé ľudskému zdraviu)

d) vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie alebo (opakovaným, alebo nadmerným vystavovaním vplyvu látok, ktoré sú škodlivé ľudskému zdraviu)

e) neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať,  (časť „e“ nebola do 31. 8. 2002 zahrnutá do právnej úpravy)

potresce sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov alebo zákazom činnosti.
(potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo zákazom činnosti)

Podľa odseku 2 citovaného ustanovenia – odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce,
a) ak poruší činom uvedeným v odseku 1 osobitnú povinnosť, ktorá mu vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo povinnosť, na ktorej plnenie sa osobitne zaviazal,

b) ak spácha taký čin, hoci bol v posledných dvoch rokoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený,

c) ak spácha taký čin na viacerých osobách, alebo

d) ak pokračuje v páchaní takého činu po dlhší čas.

Podľa odseku 3 citovaného ustanovenia – odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce,
a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 obzvlášť surovým spôsobom, alebo
b) ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví.

Podľa ods. 4 citovaného ustanovenia – odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť.

Od novelizácie tohto ustanovenia sme očakávali dôraznejšiu ochranu obetí týrania – konkrétne toho, že obete nebudú podozrievané, že samy zazdali dôvod na tyranizujúce správanie, a toho, že sa násilie nebude bagatelizovať precitlivenosťou obetí. Tieto očakávania sa však nesplnili. Naopak, objavujú sa rozhodnutia v trestných stíhaniach trestných činov podľa § 208 TZ, ktoré signalizujú, že citované zákonné ustanovenie a s ním súvisiace sa interpretujú spôsobom, ktorý je v rozpore so zmyslom skutkovej podstaty trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. Napriek jednoznačnému textu citovaného zákonného ustanovenia sa v postupe orgánov činných v trestnom konaní prejavuje osobný názor osôb v ich mene konajúcich. Tento osobný názor je prejavom doposiaľ prevládajúcej verejnej mienky, podľa ktorého domáce násilie, násilie v rodinách, týranie žien a detí v rodinách je neprimerane zveličeným problémom. Prejavuje sa trend – za akty týrania sa považujú len hrubé fyzické útoky, bagatelizujú sa iné formy násilia alebo dokonca sa iné ako fyzické násilie za násilie vôbec nepovažuje. Tento trend sa prejavuje už v úvodnom štádiu trestného stíhania, ktorým je vyšetrovanie trestných činov. Často sa napriek tomu, že obeť podrobne opíše spôsoby psychického násilia, toto nepovažuje za dostatočné ani na to, aby bolo vo veci vznesené obvinenie voči páchateľovi.

V tomto štádiu trestného konania zohrávajú mimoriadne významnú rolu znalci z odboru psychológie. Skutočnosť, či konanie páchateľa môže byť kvalifikované ako trestný čin podľa § 208 TZ závisí od toho, či správanie páchateľa spôsobilo obeti fyzické alebo psychické utrpenie. Toto je neoddeliteľnou súčasťou skutkovej podstaty uvedeného trestného činu. Či obeť psychicky alebo fyzicky trpela v dôsledku páchateľovho správania sa zisťuje v trestnom konaní znaleckým posudkom z odboru psychológie. Znalci z odboru psychológie sú znalci zapísaní v Zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR. Orgán činný v trestnom konaní môže ustanoviť za znalca, ktorého úlohou je posúdiť, či obeť prežila psychické alebo fyzické utrpenie, akéhokoľvek znalca zapísaného v uvedenom zozname. Neskúma a ani nemá akým spôsobom zistiť, či sa znalec vo svojej činnosti venuje osobitne problémom psychických prejavov týrania, či sa zaoberá témou obetí domáceho násilia alebo či akýmkoľvek spôsobom dopĺňa svoje odborné znalosti. Prakticky nie je možné v trestnom konaní namietať, že znalec ustanovený na posúdenie týchto otázok nie je kompetentný, pretože sa uvedenou oblasťou vo svojej práci nezaoberá a nevenuje sa jej. Výsledok znaleckého dokazovania je potom často ovplyvnený práve tou skutočnosťou, či sa znalec špecializuje na danú oblasť alebo nie. V mnohých prípadoch je výsledok znaleckého dokazovania taký, že poškodený nejaví známky obete psychického týrania. V takomto prípade býva trestné konanie zastavené bez toho, aby sa vykonávali ďalšie dôkazy. Jediným spôsobom, ktorým môže obeť zvrátiť túto situáciu, je predložiť znalecký posudok vypracovaný na jej vlastné požiadanie a náklady, ktoré predstavujú v súčasnosti sumu od 6.000,- Sk do 10.000,- Sk (circa EUR 150 – 250). V zásadnej väčšine prípadov však obeť prostriedky na zaobstaranie takéhoto znaleckého posudku nemá.

Aj keď z výsledkov znaleckého posudku vyplynie, že u obete znalec zistil známky týrania, neznamená to ešte, že páchateľ bude odsúdený, resp. že mu bude uložený taký trest, ktorý zodpovedá Trestnému zákonu.

Príklady z praxe nesporne poukazujú na trend smerujúci k tomu, že akty domáceho násilia sú posudzované napriek zmenenému právnemu stavu benevolentnejšie ako to zodpovedá zmyslu a obsahu ustanovení Trestného zákona. Postup orgánov činných v trestnom konaní vedie mnohé obete násilia k presvedčeniu, že napriek tomu, že správanie páchateľa ohlásia, nebude niesť zodpovednosť za takéto správanie. Situácia obetí domáceho násilia sa z tohto hľadiska nejaví byť oproti stavu pred novelou Trestného zákona z roku 2002 priaznivejšia. Uvedené skutočnosti svedčia skôr pre opačný záver.

Autorka: JUDr. Iveta Rajtáková

Prebraté zo stránky www.fenestra.sk

Pridaj komentár

Momentálne neexistujú žiadne komentáre.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s