Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun k Medzinárodnému dňu za odstránenie násilia voči ženám

Odkaz k Medzinárodnému dňu za odstránenie násilia voči ženám,  25.november 2010

VIEDEŇ, 25.november (Informačné centrum OSN) – Pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa za odstránenie násilia voči ženám prejavme uznanie rozsiahlym a čoraz častejším snahám venovať sa tomuto problému. Ženské organizácie už dávno nie sú ponechané iba samé na seba. Od Latinskej Ameriky až po Spojené štáty, od Ázie až po Afriku, muži aj chlapci, mladí aj starí, hudobníci, celebrity, športové osobnosti, médiá, verejné aj súkromné organizácie ako aj bežní občania robia čoraz viac pre ochranu žien a dievčat a podporu posilnenia ich postavenia a práv.

Čítať ďalej

Jedna, dve, tri, štyri, päť – už to vieme naspamäť

Vyhlásenie ku kampani Piata žena

Násilie, ktoré muži páchajú na ženách, patrí k najtabuizovanejším problémom v našej spoločnosti. Ak sa o násilí nehovorí nahlas, tak pre verejnosť neexistuje. Kampane proti násiliu páchanému na ženách násilie pomenovávajú. Vyzývajú nás, aby sme sa naučili naspamäť, že násilie je vecou verejnou, aj keď sa odohráva v súkromí. Vyzývajú laickú i odbornú verejnosť, a najmä politickú reprezentáciu, aby priznali spoločenskú závažnosť násilia na ženách a uvedomili si naliehavú potrebu riešenia tohto komplexného problému.

Čítať ďalej

MVO upozorňujú na násilie páchané na ženách

Urážky, krik, facky, fyzické a psychické násilie. Aj to zažívajú denno denne tisícky žien na Slovensku. Mimovládne organizácie žiadajú vládu aby začala situáciu brať vážne. Vláda odpovedá akčným plánom, ktorý má situáciu zlepšiť. Mimovládky ale tvrdia, že ministerstvo práce nezohľadnilo ich pripomienky a z diskusie o akčnom pláne ich vylúčilo.

Hromadná pripomienka k Národnému akčnému plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách

Dvanásť mimovládnych organizácií aktívnych v oblasti ľudských práv žien predkladá hromadnú pripomienku k návrhu Národného akčného plánu na elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 (NAP), ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. MVO považujú tento materiál vo svojej súčasnej podobe za neadekvátny rámec pre efektívne riešenie eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách vo viac ako 40 pripomienkach..

Čítať ďalej

Tolerancia domáceho násilia vedie ku katastrofám

Vyhlásenie pre tlač

Iniciatíva piata žena víta kroky orgánov činných v trestnom konaní pri preverovaní okolností tragédie v Tušiciach, predovšetkým prešetrenie zanedbania povinností zo strany polície a konkrétnych osôb. Keby verejná mienka jednoznačne odsúdila násilie páchané na ženách a deťoch v súkromí a a keby inštitúcie, ktorých povinnosťou je ochrana života a bezpečnosti občanov a občianok, konali podľa presvedčenia, že každý človek má právo na život bez telesného ubližovania, nemuseli v Tušiciach vyhasnúť životy detí.

Čítať ďalej

Jedna, dve, tri, štyri, päť – už to vieme naspamäť

 Vyhlásenie ku kampani Piata žena

Násilie, ktoré muži páchajú na ženách, patrí k najtabuizovanejším problémom v našej spoločnosti. Ak sa o násilí nehovorí nahlas, tak pre verejnosť neexistuje. Kampane proti násiliu páchanému na ženách násilie pomenovávajú. Vyzývajú nás, aby sme sa naučili naspamäť, že násilie je vecou verejnou, aj keď sa odohráva v súkromí. Vyzývajú laickú i odbornú verejnosť, a najmä politickú reprezentáciu, aby priznali spoločenskú závažnosť násilia na ženách a uvedomili si naliehavú potrebu riešenia tohto komplexného problému.   

Čítať ďalej