Strategické dokumenty k násiliu páchanému na ženách

Strategické dokumenty v SR zastrešujúce oblasť násilia páchaného na ženách

Čítať ďalej

Hromadná pripomienka k Národnému akčnému plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách

Dvanásť mimovládnych organizácií aktívnych v oblasti ľudských práv žien predkladá hromadnú pripomienku k návrhu Národného akčného plánu na elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 (NAP), ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. MVO považujú tento materiál vo svojej súčasnej podobe za neadekvátny rámec pre efektívne riešenie eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách vo viac ako 40 pripomienkach..

Čítať ďalej

Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách

 

V decembri 1993 vydalo Valné zhromaždenie OSN Deklaráciu o odstránení násilia páchaného na ženách (United Nations 1993b). Deklarácia, obsahujúca šesť článkov, vyzýva členské štáty postupne eliminovať násilie páchané na ženách. „Termín ,násilie páchané na ženách ‘ označuje akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátanie vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania slobody, a to vo verejnom či súkromnom živote.“ (Článok 1).

 

Čítať ďalej

Rada Európy: Ochrana žien proti násiliu

Odporúčanie Výboru Ministrov a Vysvetľovacie Memorandum č. R (2002)
Vysvetľovacie Memorandum

Čítať ďalej

Dokumenty a materiály o násilí páchanom na ženách

Prehľad základných dokumentov k tematike násilia páchaného na ženách

Čítať ďalej