Tolerancia domáceho násilia vedie ku katastrofám

Vyhlásenie pre tlač

Iniciatíva piata žena víta kroky orgánov činných v trestnom konaní pri preverovaní okolností tragédie v Tušiciach, predovšetkým prešetrenie zanedbania povinností zo strany polície a konkrétnych osôb. Keby verejná mienka jednoznačne odsúdila násilie páchané na ženách a deťoch v súkromí a a keby inštitúcie, ktorých povinnosťou je ochrana života a bezpečnosti občanov a občianok, konali podľa presvedčenia, že každý človek má právo na život bez telesného ubližovania, nemuseli v Tušiciach vyhasnúť životy detí.

Už druhý rok prebieha kampaň Piata žena, ktorej cieľom je upozorniť na to, že násilie na ženách sa pácha aj na Slovensku, že ho páchajú konkrétni násilníci a budú ho páchať dovtedy, kým verejnosť, zodpovedné inštitúcie, my všetci to budeme mlčky tolerovať. Potrebujeme, aby sa zákony na potrestanie páchateľov domáceho násilia účinne využívali na ochranu žien a detí, potrebujeme, aby príslušné ministerstvá prišli so systémovým riešením na elimináciu násilia páchaného v súkromí, a potrebujeme predovšetkým zmenu postojov nás všetkých k násiliu vo všeobecnosti a k domácemu násiliu zvlášť.

Právo na život bez telesného ubližovania je základným právom všetkých ľudí – mužov, žien aj detí.

za Iniciatívu piata žena

Oľga Pietruchová, koordinátorka kampane

 V Bratislave  28. januára 2003