Občiansky súdny poriadok

Občiansky súdny poriadok sa zmenil od 1.1.2003 predovšetkým v ustanoveniach o predbežných opatreniach. Aj keď do uvedenej zmeny právna úprava predbežných opatrení nevylučovala možnosť, že by súd predbežne rozhodol aj o zákaze užívania bytu alebo domu osobou dopúšťajúcou sa násilia, súdy dovtedy existujúcu právnu úpravu neaplikovali tak, že by rozhodli predbežným opatrením o takomto zákaze.

Čítať ďalej

Občiansky zákonník

Občiansky zákonník bol zmenený s účinnosťou od 1.1.2003. Novo zavedené ustanovenia umožňujú obmedziť užívacie právo jedného z manželov k bytu alebo domu, ak sa v dôsledku psychického alebo fyzického násilia alebo hrozby takýmto násilím voči manželovi alebo blízkej osobe stalo spoločné užívanie domu alebo bytu neznesiteľným.

Čítať ďalej

Trestný poriadok

Trestný poriadok sa zmenil predovšetkým vo vzťahu k osobám mladším ako 15 rokov, ktoré v prípade, že sú vypočúvané v súvislosti s trestným činom spáchaným voči blízkej a zverenej osobe, a ak hrozí nebezpečenstvo, že by opätovná výpoveď takejto osoby mladšej ako 15 rokov mohla ovplyvniť duševný alebo mravný vývoj dieťaťa, jeho výpoveď je snímaná na videozáznam, ktorý je použitý ako dôkaz pred súdom, a opätovná výpoveď takéhoto dieťaťa je v podstate neprípustná. Naďalej však zostáva skutočnosťou, že ak je obeťou trestného činu osoba staršia ako 15 rokov, býva častokrát opakovane podrobovaná výsluchom tak v štádiu prípravného konania, ako aj v konaní pred súdom. Nie je ničím výnimočným, že žena, obeť znásilnenia je vypočúvaná v priebehu jedného trestného konania aj štyrikrát a nemá žiadnu zákonnú možnosť takúto výpoveď odoprieť alebo sa odvolať na svoju predchádzajúcu výpoveď.

Čítať ďalej

Trestný zákon

Trestný zákon, ktorý bol zmenený s účinnosťou od 1.9.2002, sa zmenil v ustanovení § 89, v ktorom sa definujú pojmy používané v tomto zákone.

Čítať ďalej

Výskum o násilí páchanom na ženách

Podrobne sa výskytom násilia páchaného na ženách zaoberá výskum z roku 2002-2003: Bodnárová, B. – Filadelfiová, J.: Domáce násilie a násilie páchané na ženách v SR. Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava 2003.

Výsledky výskumu sú rozpracované aj v publikácii Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky, IVO, 2005, Zora Bútorová, Jarmila Filadelfiová: http://www.ivo.sk/nasilie_na_zenach.htm

Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách

 

V decembri 1993 vydalo Valné zhromaždenie OSN Deklaráciu o odstránení násilia páchaného na ženách (United Nations 1993b). Deklarácia, obsahujúca šesť článkov, vyzýva členské štáty postupne eliminovať násilie páchané na ženách. „Termín ,násilie páchané na ženách ‘ označuje akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátanie vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania slobody, a to vo verejnom či súkromnom živote.“ (Článok 1).

 

Čítať ďalej

Rada Európy: Ochrana žien proti násiliu

Odporúčanie Výboru Ministrov a Vysvetľovacie Memorandum č. R (2002)
Vysvetľovacie Memorandum

Čítať ďalej

Násilie páchané na ženách: ako vylepšiť reakcie právnych inštitúcií

Prednáška Sarah Bull

Majú zuby vybité kladivami, zabíjajú ich autá a nákladiaky, sú znásilňované rozpáleným železom a veľkými predmetmi. Sú bité, ubodané, škrtené [a] uškrtené. Sú bité na verejnosti, na uliciach, sú bité v súkromí svojich domov, sú týrané a bité pred očami svojich detí a sú zväzované a nútené sa pozerať na týranie a sexuálne zneužívanie svojich detí.

Čítať ďalej

Návrh opatrení

Konať proti násiliu páchanému na ženách – nevyhnutné kroky – návrh aktivít a opatrení pre SR. Spracovala Eva Sopková, vyšlo vo feministickom kultúrnom časopise Aspekt, č. 3/1998, Násilie I aktualizované pre kampaň Piata žena

Čítať ďalej

Problém, o ktorom sa mlčí

Eva Sopková (Pro Familia)  Aj v rodinách na Slovensku, podobne ako vo väčšine krajín sveta, dochádza k násiliu. Najčastejšie je jeho obeťou žena a útočníkom jej manžel alebo bývalý manžel. Mieru výskytu násilia na Slovensku môžeme len odhadovať, keďže na rozdiel od zahraničia u nás doteraz neexistujú žiadne výskumy ani monitorovanie v tejto oblasti.
Pokiaľ ide o problém domáceho násilia na Slovensku, najmenej pozornosti sa venuje práve problému týraných a bitých žien. Píše a hovorí sa o ňom najmenej a najmenej kvalifikovane. Najviac mýtov a predsudkov, ktoré pôsobia vo verejnosti – a to nielen laickej, ale aj medzi odborníkmi – sa týka práve týraných žien. A najmenej sa koná proti domácemu násiliu na ženách a na ich ochranu.

Čítať ďalej