Blueprint

RADA EURÓPY

EG-TFV (2006) 8 rev

Návrh Kampane Rady Európy v boji proti násiliu na ženách, vrátane domáceho násilia,
ktorý vypracovala Pracovná skupina boja proti násiliu na ženách, vrátane domáceho násilia (EG-TFV), a ktorý schválil Výbor ministrov dňa 21. júna 2006.

Náčrt Kampane

I. Úvod

Násilie na ženách je výsledkom porušenia rovnováhy moci medzi ženami a mužmi, ktoré má za následok závažnú diskrimináciu žien nielen v rámci spoločnosti, ale aj v rodine. Domáce násilie sa vyskytuje v každom členskom štáte Rady Európy napriek pozitívnemu vývoju v oblasti práva, politiky a praxe. Násilie na ženách je porušovaním ľudských práv; jeho charakter zbavuje ženy schopnosti požívať vlastné základné slobody a je hlavnou prekážkou pri prekonávaní nerovnosti medzi ženami a mužmi v spoločnosti. V dôsledku tohto porušovania sú ženy často vydané napospas ďalšiemu zneužívaniu. Násilie na ženách je ujmou na pokoji, poriadku, bezpečnosti a demokracii v Európe.

Štáty sú povinné rešpektovať, chrániť a dodržiavať ľudské práva všetkých svojich obyvateľov. Štáty musia preto preukázať, že prijali všetky primerané opatrenia na predchádzanie, vyšetrenie a potrestanie všetkých foriem násilia na ženách, vrátane domáceho násilia. Násilie na ženách je zložitý problém, najmä ak ide o domáce násilie, a môže sa stať zložitejším, ak úrady, na ktoré sa ženy obracajú s prosbou o pomoc, ostanú nečinné.
Prístupy a postoje vlád k násiliu na ženách sa síce budú líšiť v závislosti od situácie v príslušnej krajine, no budú si vyžadovať všestrannú reakciu. Reakcia sa musí zaoberať hlavnými príčinami násilia a jeho dôsledkami, ako aj podnecovať postoje a stanoviská a rozšíriť ich na právne, politické a praktické opatrenia.

Nedávna Inventarizačná štúdia, ktorú vypracovala Rada Európy1, poukázala na to, že nie všetky členské štáty poskytujú primerané prostriedky obetiam násilia, nie všetky zbierajú údaje o počte prípadov domáceho násilia, ktoré sa stanú predmetnom pozornosti polície a/alebo zdravotníckych zariadení, a nie všetky systematicky sledujú výsledky alebo súdnych alebo iných konaní. Z tohto dôvodu neexistuje základná úroveň, podľa ktorej by bolo možné merať účinnosť právnych a iných opatrení boja proti násiliu na ženách.

Za týmto účelom sa od členských štátov Rady Európy požaduje, aby sa ich prioritou stalo zamedzenie násilia na ženách, vrátane domáceho násilia, a boj proti tomuto násiliu, a sú podnecované k tomu, aby sa aktívne zapájali do uplatňovania tejto Kampane Rady Európy, ktorá volá po silnej angažovanosti na národnej úrovni.

II. Definícia

V súlade s definíciou uvedenou v prílohe k Odporúčaniu Rec(2002)5 Výboru ministrov členským štátom o ochrane žien pred násilím sa výraz „násilie na ženách“ má chápať ako akýkoľvek čin rodovo podmieneného násilia, ktorý má, alebo pravdepodobne bude mať za následok fyzickú, sexuálnu alebo psychickú ujmu či utrpenie ženy, vrátane vyhrážok vykonať takéto činy, prinútenie alebo svojvoľné zbavenie slobody, bez ohľadu na to, či sa tak stane vo verejnom alebo súkromnom živote. Toto zahŕňa „domáce násilie,“ vrátane, okrem iného fyzickej a duševnej agresie, citového a psychického zneužívania, znásilnenia a sexuálneho zneužívania, krvismilstva (incestu), znásilnenia medzi manželskými partnermi, riadnymi alebo príležitostnými partnermi a spolubývajúcimi, trestných činov spáchaných v mene cti, mrzačenia ženských pohlavných orgánov a sexuálneho mrzačenia a iných tradičných praktík, ktoré škodia ženám, ako sú napr. nútené manželstvá.

Táto definícia sa používa na účel Kampane Rady Európy v boji proti násiliu na ženách, vrátane domáceho násilia.

III. Hlavná téma

Majúc na pamäti Akčný plán, ktorý bol prijatý počas Tretieho summitu Rady Európy, a Odporúčanie Rec(2005)5 Výboru ministrov, témou Kampane bude: Predchádzať domácemu násiliu a bojovať proti nemu.

IV. Ciele Kampane

Cieľmi Kampane Rady Európy v boji proti násiliu na ženách, vrátane domáceho násilia, sú:
1. pozdvihnúť povedomie v členských štátoch Rady Európy o tom, že násilie na ženách je porušovaním ľudských práv, a každého občana a občianku povzbudzovať k tomu, aby toto násilie odmietal;
2. naliehať na štáty, aby prejavili politickú vôľu tým, že poskytnú primerané prostriedky na dosiahnutie konkrétnych výsledkov v úsilí o ukončenie násilia na ženách;
3. podporovať uplatňovanie účinných opatrení s cieľom predchádzať násiliu na ženách prostredníctvom legislatívy a národných akčných plánov na uplatňovanie Odporúčania Rec(2005)5 Výboru ministrov a pravidelne monitorovať dosiahnutý pokrok.

V. Ciele

Ochranu žien pred násilím v rodine a domácnosti treba postaviť na najvyššiu politickú úroveň vo všetkých členských štátoch Rady Európy a na túto ochranu preto treba prideliť potrebné finančné prostriedky. Všetky členské štáty sa musia zaviazať, že budú predchádzať tomuto typu násilia, ochraňovať jeho obete a poskytovať primerané služby, zákonnú náhradu škody a kompenzáciu, ako aj trestne stíhať, trestať páchateľov a náležitým spôsobom postupovať proti nim. Okrem toho členské štáty musia zvyšovať povedomie o tomto probléme všetkými dostupnými prostriedkami, najmä prostredníctvom médií a učebných osnov.

Patriarchálna kultúra podporuje udržiavanie nerovnosti moci medzi ženami a mužmi. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sa členské štáty zaoberali diskriminačnými tradíciami a postojmi, ako aj rodovými stereotypmi, ktoré sú hlavnými príčinami násilia na ženách.

Nízke príjmy, nezamestnanosť a chudoba sú hlavnými rizikovými faktormi domáceho násilia. Štáty musia preto prijať účinné opatrenia na podporu ekonomickej nezávislosti žien.

Členské štáty sa musia zaviazať, že vypracujú a uplatnia konkrétne a účinné opatrenia na predchádzanie násiliu na ženách a na boj proti nemu, ako je to uvedené v Odporúčaní Rec(2005)5, prostredníctvom legislatívy a národných akčných plánov, a po ukončení tejto Kampane predložia správu o dosiahnutom pokroku.

Všetky opatrenia uvedené v tomto Odporúčaní sú rovnako dôležité a treba ich v plnej miere uplatňovať. Berúc do úvahy rôzne fázy členských štátov pri uplatňovaní tohto Odporúčania, členské štáty sú podnecované k tomu, aby počas Kampane dosiahli zásadný pokrok v nasledovných oblastiach:

a) právne a politické opatrenia
• preskúmať a v prípade potreby novelizovať národnú legislatívu, aby sa určili a vyplnili prázdne miesta v ochrane žien pred všetkými formami domáceho násilia, zrušiť zákony, ktoré diskriminujú ženy, a kriminalizovať každý akt takéhoto násilia na ženách, vrátane znásilnenia medzi manželskými partnermi;
• ustanoviť účinnú právnu ochranu, vrátane predbežných opatrení, pre všetky obete násilia, ktoré sú ženského pohlavia, a pravidelne monitorovať a vyhodnocovať jej efektívne uplatňovanie;
• zabezpečiť, aby imigračné zákony a správne konanie nebránili ženám ukončiť vzťah s násilníkom zo strachu z deportácie, straty právneho postavenia alebo zrušenia starostlivosti o deti;
• identifikovať a uplatniť opatrenia na zvýšenie miery oznamovania trestných činov a stíhania a sankcionovania páchateľov domáceho násilia;
• poskytovať obetiam právnu pomoc, psychickú a sociálnu podporu a zaručiť ochranu svedkov;
• rozvíjať hodnotenie rizík a bezpečnostného plánovania ako štandardného postupu v prevencii trestných činov s cieľom predchádzať násiliu na ženách a zabezpečiť, aby sa osobitná pozornosť venovala vysokorizikovým obetiam, ktoré čelia opakujúcim sa prípadom násilia.

b) podpora a ochrana obetí
• poskytnúť nevyhnutné prostriedky pre bezplatné 24-hodinové linky pomoci, ktoré sú vybavené dostatočne vyškoleným personálom, a ostatné núdzové služby pre všetky ženské obete násilia;
• poskytnúť primeranú podporu a právne služby spĺňajúce kvalitatívne normy všetkým obetiam násilia a zabezpečiť, aby služby boli dostupné všetkým ženám, vrátane sociálne vylúčených žien a čerstvých prisťahovalkýň, utečenkýň, žien z etnických menšín a žien s postihnutím;
• poskytnúť prostriedky na primeraný počet bezpečných azylových domov pre ženské obete násilia, ktoré sú nútené utekať pred násilím (jedno miesto v ženskom azylovom dome na 7500 obyvateľov), ako aj na právne služby pre ženy a krízové centrá vo všetkých regiónoch krajiny a tieto služby vybaviť nevyhnutnými ľudskými a finančnými zdrojmi;
• vyvinúť koordinovaný a dostatočnými prostriedkami zabezpečený multidisciplinárny sektor odborníkov a odborníčok s cieľom zvýšiť budovanie kapacít na hlavných národných a miestnych úradoch a organizáciách, akými sú napr. zdravotníctvo, súdnictvo, sociálna starostlivosť a vzdelávanie, aby sa ženským obetiam násilia poskytla okamžitá, rozsiahla a koordinovaná podpora;
• organizovať integrované školenia o súvislostiach násilia na ženách pre odborníčky a odborníkov, ktorí sa zaoberajú ženskými obeťami domáceho násilia (napr. polícia, odborní lekári a lekárky, pracovníci a pracovníčky v súdnictve atď.);
• zahrnúť problematiku násilia na ženách ako porušovanie ľudských práv žien a problematiku verejného zdravia do učebných osnov všetkých druhov štúdia a školení pre justičný a bezpečnostný personál, odborníkov a odborníčky zdravotnej starostlivosti, sociálnych pracovníkov a pracovníčky, učiteľov, učiteliek a iných;
• na všetkých úrovniach podporovať prácu MVO zapojených do boja proti násiliu na ženách a ustanoviť aktívnu spoluprácu s týmito MVO, vrátane primeranej logistickej a finančnej podpory;
• poskytnúť finančnú podporu, ubytovanie, nezávislé práva na pobyt, ako aj školenia a zamestnanie pre ženské obete násilia, ktoré im umožnia, aby sa mohli slobodne rozhodnúť, či opustia alebo neopustia svojho násilníckeho partnera;
• podnecovať vypracovanie národne koordinovaných a miestne situovaných programov pre páchateľov násilia. Tieto programy musia vo svojom jadre obsahovať potrebu bezpečnosti žien a musia byť organizované v úzkej spolupráci so službami pre ženské obete násilia.

c) zber údajov
• zabezpečiť systematický zber štatistických údajov rozdelených podľa pohlavia, druhu násilia, ako aj podľa vzťahu páchateľa k obeti vo všetkých oblastiach. Tento zber údajov musia uskutočňovať národné štatistické úrady alebo iné úrady a orgány (napr. národné centrá pre monitorovanie domáceho násilia);
• vypracovať a využívať metodiku, ktorá umožní rodovú analýzu a porovnanie s ostatnými členskými štátmi Rady Európy;
• zhromažďovať a šíriť obvyklé postupy dobrej praxe pri predchádzaní domácemu násiliu, pri ochrane jeho obetí a stíhaní páchateľov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

d) zvyšovanie povedomia
• verejne odsúdiť domáce násilie ako porušovanie ľudských práv žien a zaviazať sa prijímať opatrenia proti tomuto násiliu na najvyššej politickej úrovni;
• zvyšovať povedomie o domácom násilí prostredníctvom všetkých dostupných prostriedkov, najmä prostredníctvom médií a učebných osnov, s cieľom odmietnuť prevládajúce rodové stereotypy, diskriminačné kultúrne normy, ako aj verejnú mienku, ktorá ich pripúšťa;
• podnecovať národných a miestnych predstaviteľov a tvorcov verejnej mienky, aby verejne uznali závažnosť domáceho násilia a odsúdili páchanie tohto násilia a využívanie zvykov, tradície a náboženstva na jeho ospravedlňovanie;
• do svojho štátneho jazyka/jazykov preložiť, ak tak ešte neurobili, a šíriť Odporúčanie Rec(2005)5 a jeho Vysvetľujúce memorandum;
• podporovať príslušné iniciatívy na zvyšovanie povedomia, zamerané na mužov, s cieľom mobilizovať ich, aby sa aktívne zúčastňovali na odstraňovaní všetkých foriem násilia na ženách, vrátane domáceho násilia.

VI. Posolstvá

Boj proti domácemu násiliu si vyžaduje spoločný verejný postup
Domáce násilie je naďalej vážnym problémom, ktorý sa týka všetkých členských štátov Rady Európy bez ohľadu na kultúru, náboženstvo, obdobie mieru, konfliktu alebo pohromy. Má mnoho foriem a príliš často sa toleruje. Z tohto dôvodu sa od vlád, parlamentov, miestnych a regionálnych úradov a medzinárodných vládnych organizácií, ako aj občianskej spoločnosti požadujú naliehavé kroky a opatrenia na zastavenie domáceho násilia.

Domáce násilie je porušovaním ľudských práv
Domáce násilie nemožno považovať za súkromnú záležitosť. Domáce násilie porušuje, poškodzuje alebo ruší požívanie ľudských práv a základných slobôd žien. Štáty sú preto povinné konať s príslušnou starostlivosťou tak, aby predchádzali tomuto druhu násilia, aby chránili jeho obete, odškodňovali ich a aby stíhali a trestali páchateľov. Štáty majú teda povinnosť prijať všetky náležité opatrenia na zabezpečenie toho, aby ženy neboli vystavené násiliu, a chrániť ženy v rizikových situáciách a odškodňovať obete. Kultúra, zvyky, rodina alebo náboženstvo sa nikdy nesmú používať ako ospravedlnenie za privieranie očí nad porušovaním ľudských práv žien.

Domáce násilie vážne poškodzuje ženy a ničí celú spoločnosť, vrátane budúcich generácií
Mnoho žien v mnohých krajinách zomiera v dôsledku domáceho násilia. Okrem toho je vážnym spôsobom postihnuté fyzické a psychické zdravie obetí, ktoré toto násilie zažili. Tento druh násilia má závažné dôsledky nielen pre rodiny, ale aj pre spoločnosť ako celok a často sa pácha z jednej generácie na druhú. Násilie na ženách, okrem osobných a sociálnych dôsledkov, predstavuje vysoké ekonomické náklady (lekárska starostlivosť, psychologická liečba, absentérstvo, nižšia produktivita práce a pod.). Ukončenie domáceho násilia je povinnosťou každého. Mlčať znamená podieľať sa na páchaní násilia.

Domáce násilie si vyžaduje aktívnu účasť mužov na boji proti násiliu na ženách
Počas tejto Kampane treba podnecovať aktívnu účasť mužov na aktivitách zameraných na boj proti násiliu na ženách. Muži sú povinní zastať sa žien a odmietnuť domáce násilie. V tomto zmysle teda hrajú dôležitú úlohu a môžu byť mostom smerom k ostatným mužom. Majú ich podporiť v tom, aby sa otvorene vyjadrili proti tomuto násiliu.

VII. Cieľové skupiny

Rada Európy bude spolupracovať s rôznymi partnermi a cieľovými skupinami s cieľom plniť Kampaň boja proti násiliu na ženách, vrátane domáceho násilia. Medzi týchto partnerov a cieľové skupiny patria:
• hlavy štátov
• predsedovia vlád
• ministri národných vlád
• predsedovia parlamentov
• členovia regionálnych a miestnych úradov
• medzinárodné medzivládne organizácie
• medzinárodné a regionálne organizácie žien a mimovládne organizácie ľudských práv
• národní mienkotvorcovia
• vedúci predstavitelia obcí
• regionálni a národní vedúci predstavitelia podnikateľov
• pracovníci dohliadajúci na výkon práva
• členovia, pracovníci súdnictva
• sociálni a zdravotnícki pracovníci a štátne organizácie sociálnych služieb
• národné MVO žien, poskytujúce podporné služby pre ženy
• odborníci/odborníčky a skupiny v oblasti vzdelávania
• odborové organizácie
• všetky ženy
• ženské obete a obete, ktoré prežili násilie
• muži ako zástupcovia, resp. agenti zmeny
• mladí ľudia
• mladí pracovníci

VIII. Heslo

Heslom Kampane Rady Európy je „ZASTAVTE domáce násilie na ženách“.

IX. Doba trvania

Prípravy na Kampaň Rady Európy sa začali začiatkom roku 2006. Kampaň začala konferencia na vysokej úrovni za účasti predstaviteľov a predstaviteliek vlád, parlamentov, miestnych a regionálnych autorít, medzinárodných medzivládnych organizácií a MVO, ktorá sa uskutočnila v Španielskom parlamente v Madride v novembri 2006 (okolo medzinárodného dňa na odstránenie násilia na ženách 25. novembra a označila tak začiatok 16 dní Aktivity proti rodovo podmienenému násiliu).
Kampaň skončí v prvej polovici roku 2008.
X. Rozdelenie povinností

Kampaň sa bude realizovať za účasti Výboru ministrov prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre ľudské práva – DG II (Oddelenie pre rovnosť) pre medzivládnu úroveň Kampane, Parlamentného zhromaždenia Rady Európy pre parlamentnú úroveň a Zväzu regionálnych a miestnych úradov Rady Európy pre miestnu a regionálnu úroveň. Kampaň sa bude uskutočňovať taktiež v partnerstve s vládami a parlamentmi členských štátov, medzinárodnými medzivládnymi organizáciami a MVO, ktoré sú zapojené do ochrany žien pred násilím.

Príloha č. 1

Činnosti, ktoré treba uskutočniť v rámci Kampane Rady Európy

Kampaň Rady Európy bude zahŕňať dve úrovne implementácie, prostredníctvom ktorých sa Kampaň bude realizovať. Prvá úroveň zahŕňa činnosti, ktoré bude priamo vykonávať Rada Európy a ktorá bude odzrkadľovať jej medzivládny, parlamentný, miestny a regionálny rozmer. Druhú úroveň tvoria národné Kampane a národné činnosti, ktoré budú vykonávať členské štáty Rady Európy na národnej, miestnej a regionálnej úrovni.

I. Činnosti Rady Európy

a) Otváracia konferencia
Kampaň Rady Európy Kampaň Rady Európy v boji proti násiliu na ženách, vrátane domáceho násilia, začala Konferenciou na vysokej úrovni za účasti predstaviteľov a predstaviteliek vlád, parlamentov, miestnych a regionálnych autorít, medzinárodných medzivládnych organizácií a MVO, ktorá sa uskutočnila v Španielskom parlamente v Madride 27. novembra 2006.

Pracovná skupina pre boj proti násiliu na ženách, vrátane domáceho násilia, odporučila, aby sa otváracia konferencia Kampane Rady Európy uskutočnila na najvyššej politickej úrovni a so širokou účasťou MVO, ktoré pracujú v tejto oblasti.

b) médiá a aktivity (činnosti) Kampane

Otváracia konferencia Kampane dostala veľký mediálny priestor vo všetkých štátoch Rady Európy.

c) regionálne semináre
Päť seminárov na vysokej úrovni, ktoré zdôraznia ciele Kampane, sa usporiada v členských štátoch Rady Európy, ktoré o to požiadajú. Členské štáty sa vyzývajú, aby sa ujali tejto činnosti.

d) činnosti, ktoré má vykonávať Parlamentné zhromaždenie (PACE) a Zväz miestnych a regionálnych úradov
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy bude uplatňovať parlamentný rozmer Kampane. Podobným spôsobom bude Zväz miestnych a regionálnych úradov uplatňovať miestny a regionálny rozmer Kampane.

e) vytvorenie osobitnej webovej stránky Kampane
Vytvorí sa osobitná webová stránka venovaná Kampani Rady Európy v boji proti násiliu na ženách, vrátane domáceho násilia, http://www.coe.int/stopviolence, ktorá bude poskytovať podrobné informácie o Kampani a jej činnostiach. Táto webová stránka bude poskytovať aj informácie o národných činnostiach a kampaniach, ako aj linky na národné webové stránky tejto Kampane. Okrem toho bude slúžiť ako interaktívne fórum na výmenu informácií a postupov dobrej praxe.

f) šírenie materiálov Kampane pre členské štáty a Informačné a detašované úrady Rady Európy
• materiály Kampane sa distribuovali účastníkom na Otváracej konferencii Rady Európy a na regionálnych seminároch, ako aj Informačným a detašovaným úradom Rady Európy;
• Sekretariát Rady Európy bude distribuovať materiály Kampane pre MVO a širokú verejnosť.

II. Činnosti, ktoré zorganizujú členské štáty

a) vytvorenie Kontaktných miest (Focal Points)
Každý členský štát vymenuje vysokopostaveného úradníka/úradníčku a kontaktné miesto (tzv. focal point) na účely Kampane Rady Európy, ako aj pre národné kampane. Vysokopostavený úradník/úradníčka bude presadzovať a obhajovať Kampaň Rady Európy v boji proti násiliu na ženách, vrátane domáceho násilia, s podporou Kontaktného miesta. Kontaktné miesta bude podporovať národná Pracovná skupina pre boj proti domácemu násiliu, ktorá by mala zahŕňať ženské MVO a iné subjekty pracujúce v oblasti boja proti násiliu na ženách. Úlohou národnej Pracovnej skupiny (Task Force) je podporovať plnenie národných kampaní členských štátov v boji proti násiliu na ženách, vrátane domáceho násilia.

Odporúča sa, aby predstaviteľom, resp. predstaviteľkou Kontaktného miesta, ktorého vymenujú štátne úrady a orgány, bola osoba so zodpovednosťami na národnej úrovni v oblasti boja proti násiliu na ženách. Národné kontaktné miesta (National Focal Points) budú prispievať ku Kampani Rady Európy tým, že budú poskytovať informácie a sprístupňovať národné postupy dobrej praxe v boji proti násiliu na ženách, ktoré sa budú uverejňovať na webovej stránke Rady Európy. Rada Európy bude povzbudzovať členské štáty so skúsenosťami a odbornými znalosťami v legislatíve, politike a iných opatreniach, aby sa o svoje poznatky podelili s ostatnými členskými štátmi s cieľom podporiť národné kampane.

Od Kontaktných miest (Focal Points) sa požaduje, aby šírili materiály Kampane v čo najširšej miere pre všetkých aktérov na národnej úrovni, ktorí ich budú žiadať, najmä pre sociálnych pracovníkov a pracovníčky a pracovníkov a pracovníčky zdravotnej starostlivosti, pre políciu, súdnictvo, tvorcov politiky a MVO pôsobiace v oblasti boja proti násiliu na ženách.

Každý členský štát bude informovať Sekretariát Rady Európy o vymenovaní Národného kontaktného miesta (National Focal Point). Následne budú informácie o všetkých 46 Národných kontaktných miestach uverejnené na webovej stránke Rady Európy.

b) Akčné plány Kampane
Národné Pracovné skupiny sú vyzývané k tomu, aby svoj vlastný Národný akčný plán Kampane pripravili na základe tohto Návrhu. Národný akčný plán by mal zahrnovať nasledovné kroky:
• analýza situácie v krajine, ktorá umožní určiť úspechy a nedostatky v boji proti násiliu na ženách;
• zber a/alebo usporiadanie existujúcich údajov na vypracovanie základného národného informačného prehľadu
• definovať konkrétne činnosti založené na cieľoch uvedených v Návrhu, s cieľom vyriešiť nedostatky
• určiť primerané zdroje a časový rozvrh atď.
• Akčné plány Kampane treba poskytnúť Rade Európy na účely výmeny informácií. O svojich akčných plánoch budú jednotlivé štáty informovať Radu Európy, ako aj seba navzájom.
Od členských štátov sa požaduje, aby do 2. júla 2007 predložili Sekretariátu Rady Európy predbežnú správu a po uplynutí jedného roka záverečnú správu o činnostiach a konkrétnych výsledkoch svojich národných kampaní, aby ich posúdila Pracovná skupina. V súlade so svojím poverením Pracovná skupina vyhodnotí pokrok dosiahnutý na národnej úrovni a vytvorí nástroje na vyčíslenie vývoja na paneurópskej úrovni s cieľom vypracovať návrhy príslušných postupov.

c) kľúčové príležitosti na uplatňovanie Kampane
1) dátum: 8. marec
Dôležitosť: Medzinárodný deň žien
Medzinárodný deň žien je kľúčovou príležitosťou usporadúvať verejné podujatia a zapojiť médiá do spolupráce s organizáciami žien v oblasti boja proti domácemu násiliu. Od všetkých členských štátov zúčastňujúcich sa na Kampani Rady Európy sa požaduje, aby tento druh násilia stanovili ako svoju hlavnú tému pre Medzinárodný deň žien 2007 a 2008 a aby propagovali posolstvá Kampane.

2) dátum: 15. máj
Dôležitosť: Medzinárodný deň rodiny
Medzinárodný deň rodiny 2006 poskytuje významnú príležitosť upozorniť na domáce násilie. Od členských štátov sa požaduje, aby zorganizovali verejné akcie a zapojili médiá, prostredníctvom ktorých by sa otvorene vyjadrili k tomuto druhu násilia.

3) dátum: 25. november – 10. december
Dôležitosť: Medzinárodný deň proti násiliu na ženách a Kampaň 16 dní Aktivity proti rodovo podmienenému násiliu
Medzinárodný deň proti násiliu na ženách a 16 dní Aktivity proti rodovo podmienenému násiliu poskytuje príležitosť na mediálnu činnosť a realizáciu Kampane. Od členských štátov zúčastňujúcich sa na Kampani Rady Európy sa požaduje, aby sa verejne otvorene vyjadrili k domácemu násiliu a aby sa pridali k mimovládnym organizáciám žien a k iným organizáciám na národnej úrovni, ktoré sa zúčastňujú na Kampani 16 dní Aktivity proti rodovo podmienenému násiliu, aby tak spoločne uplatňovali túto Kampaň s cieľom ukončiť násilie na ženách.

Členské štáty sú taktiež vyzývané k tomu, aby svoje kľúčové národné dni využívali na verejné zdôraznenie Kampane a aby vydali spoločné vyhlásenia počas stretnutí Výboru ministrov po dobu trvania Kampane.

Príloha č. 2

Materiály Kampane

Tlačený materiál
• plagáty
• tabuľky, prehľady faktov
• záložky do kníh
• šanóny, fascikle
• brožúrky
• nálepky
• kalendáre

Audiovizuálny materiál
• televízne a rozhlasové spoty
• oznámenia verejnoprospešných služieb
• sady videopások
• fotografická výstava
• video
• webová animácia
• webové prepojenie

Materiály Kampane sú dostupné na webovej stránke Rady Európy, venovanej tejto Kampani. http://www.coe.int/stopviolence.

Príloha č. 3

Časový rozvrh

Rok 2006
 Návrh Kampane Rady Európy v boji proti násiliu na ženách, vrátane domáceho násilia, bol dokončený a prijatý Pracovnou skupinou na jej druhom stretnutí v dňoch 25. – 27. apríla; a prijatý Výborom ministrov 21. júna.
 Otváracia konferencia sa uskutočnila v Španielskom parlamente v Madride 27.novembra 2006.
 členské štáty Rady Európy zriadia Kontaktné miesta (Focal Points) a národné kampane sa spustia v čo najširšej miere v roku 2006.

Rok 2007
 v členských štátoch Rady Európy sa usporiadajú regionálne semináre;
 národné kampane sa budú naďalej realizovať a spustia ich tie členské štáty, ktoré tak doposiaľ neurobili;
 Pracovnej skupine sa na posúdenie predložia predbežné národné správy o činnostiach v rámci Kampane.

Rok 2008
 usporiada sa Záverečný seminár Kampane;
 Pracovnej skupine sa na posúdenie predložia záverečné národné správy o činnostiach v rámci Kampane;
 prijme sa Záverečná správa o činnosti Pracovnej skupiny (vrátane vyhodnotenia Kampane Rady Európy).

Reklamy

Pridaj komentár

Momentálne neexistujú žiadne komentáre.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s