Návrh opatrení

Konať proti násiliu páchanému na ženách – nevyhnutné kroky – návrh aktivít a opatrení pre SR. Spracovala Eva Sopková, vyšlo vo feministickom kultúrnom časopise Aspekt, č. 3/1998, Násilie I aktualizované pre kampaň Piata žena

1. Uznať, definovať a označiť problém domáceho násilia a násilia voči ženám ako problém celej spoločnosti, a nie (nielen) ako problém privátny a individuálny.
2. Jasne a jednoznačne zaujať a deklarovať postoj proti násiliu ako takému a proti násiliu páchanému na ženách v rodine i spoločnosti a začať aktívne proti násiliu páchanému na ženách konať. Mali by tak urobiť spoločnosť, štát, ich predstavitelia na rôznych úrovniach, významné osobnosti a pod.
3. Rozpracovať a doplniť Národný akčný plán pre ženy v SR (ďalej NAP) pre SR o chýbajúce strategické ciele, opatrenia a aktivity, vyplývajúce z medzinárodných dokumentov. Zahrnúť pritom aj vytvorenie systému monitorovania a kontroly (vrátane verejnej) plnenia záväzkov štátu.
4. V štátnom rozpočte vyčleniť financie na zabezpečovanie aktivít a úloh vyplývajúcich z uvedených medzinárodných dokumentov a záväzkov štátu (a úlohy a činnosť MVO, štátnych organizácií, samospráv) v oblasti odstraňovania násilia voči ženám.
5. Zmonitorovať východiskové a následné správy o plnení medzinárodných záväzkov v SR, proces ich prípravy a schvaľovania, zapojenie MVO v tomto procese. Vytvoriť systém participácie MVO a verejnosti v príprave takýchto správ, aj účasť MVO pri ich predkladaní na medzinárodných fórach (Rada Európy, Európska únia, OSN), vrátane účasti zástupkýň MVO na príslušných rokovaniach v OSN, RE a pod.
6. Vytvoriť vhodné podmienky pre pracovnú skupinu pre oblasť domáceho násilia a násilia voči ženám, vrátane jej materiálneho a finančného zabezpečenia. Problém násilia páchaného na ženách je mimoriadne závažný a vyžaduje profesionálnu, nielen dobrovoľnícku prácu tímu expertiek.
7. Uskutočniť legislatívne zmeny (právnych noriem, vykonávacích predpisov a pod.) a zmeny v právnej praxi s cieľom predchádzať a zamedzovať násiliu na ženách páchanému v rodine i spoločnosti, trestať jeho páchateľov, chrániť a odškodňovať jeho obete. Nové právne normy a novely zákonov dávať na pripomienkové konanie Koordinačného výboru pre problematiku žien a Grémia tretieho sektoru.
8. Uskutočniť zmeny v právnej praxi, v práci súdov, prokuratúry, polície, orgánov miestnej štátnej správy (priestupkové oddelenia okresných úradov) s cieľom prispieť k optimalizácii pôsobenia týchto systémov, ich inštitúcií aj jednotlivých pracovníkov v súlade s medzinárodnými normami. Zabezpečiť primerané a efektívne využívanie všetkých možností v existujúcej legislatíve na predchádzanie násiliu páchanému na ženách a na jeho zamedzovanie.
9. Vo všetkých systémoch spoločnosti a ich inštitúciách uskutočniť účinné opatrenia na predchádzanie sekundárnemu poškodzovaniu žien – obetí domáceho násilia a iného násilia – a na jeho zamedzenie.
10. Uskutočniť monitoring a analýzu existujúcej legislatívy súvisiacej s problémom násilia voči ženám v rodine a spoločnosti. Uskutočniť komparáciu našej legislatívy so zahraničnou legislatívou.
11. Vytvoriť a zaviesť vo všetkých systémoch spoločnosti (zdravotníctvo, polícia, súdnictvo, prokuratúra, oddelenia sociálnych vecí a priestupkové oddelenia okresných úradov a i.) monitorovanie, štatistické sledovanie, analýzu a zverejňovanie výskytu násilia voči ženám v manželstve, rodine a spoločnosti, vrátane sekundárneho poškodzovania žien – obetí.
12. Zaviesť multikultúrnu výchovu a výchovu k nulovej tolerancii násilia voči ženám a deťom do výchovy a vzdelávania škôl všetkých stupňov a typov, odstraňovať rodové stereotypy z výchovno-vyučovacieho procesu, škôl a školstva.
13. Zaviesť tému štúdia rodových stereotypov a tému násilia voči ženám a domáceho násilia do pregraduálnej a postgraduálnej prípravy a tréningu všetkých profesií zapojených do prevencie, odstraňovania a zamedzovania násilia voči ženám a do pomoci ženám – obetiam násilia (policajti/ky, sudcovia/sudkyne, advokáti/ky, lekári/ky a strední/é zdravotnícki/e pracovníci/pracovníčky, sociálni/e pracovníci/čky, psychológovia/psychologičky, pedagógovia/pedagogičky a i.). Zabezpečiť financovanie zo štátneho rozpočtu. Odstraňovať rodové stereotypy zo všetkých systémov spoločnosti a inštitúcií.
14. Prostredníctvom médií uskutočňovať informačnú činnosť, finančne podporovať informačnú a edičnú činnosť MVO, a tak zlepšovať informovanosť verejnosti o probléme násilia voči ženám a o ľudských právach žien. Zabezpečiť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na financovanie kampane proti násiliu na ženách a na podporu MVO, ktoré kampaň pripravujú a realizujú.
15. Zabezpečiť legislatívne a finančné podmienky pre vytvorenie siete sociálnych zariadení (poradní a útulkov) pre ženy- obete násilia v rodine a znásilnenia, a podporných programov pre ženy – obete domáceho násilia tak, aby tieto zariadenia mohli vytvárať a prevádzkovať ženské MVO vychádzajúc z platých štandárd EU. Bezodkladne zabezpečiť možnosť bezplatného resp. cenovo dostupného právneho poradenstva a advokátskeho zastupovania pre ženy – obete domáceho násilia v rámci poradestva v týchto zariadeniach.. Zo štátneho rozpočtu podporovať MVO, ktoré budú takéto služby v takýchto zariadeniach poskytovať.
16. Uskutočňovať výskum násilia v rodine, osobitne násilia voči ženám v rodine. V štátnom rozpočte finančne zabezpečiť takýto výskum.

Pridaj komentár

Momentálne neexistujú žiadne komentáre.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s