Prehľad základných zistení z výskumu ku kampani piata žena


Otázky zostavila iniciatíva piata žena,
výsledky výskumu interpretovala PhDr. Eva Sopková

Prosíme, aby vo všetkých citáciách bol uvádzaný zdroj: “agentúra Markant pre iniciatívu piata žena”

Údaje o výskume


Typ výskumu: kvantitatívny reprezentatívny výskum
Konanie výskumu: november 2001
Metóda výskumu: kvótny výber podľa pohlavia, veku, vzdelania, regiónu a veľkosti sídla
Technika: osobné individuálne rozhovory v domácnosti respondenta, vedené školeným anketárom podľa štandardizovaného dotazníka
Výsledný súbor: 1083 respondentov nad 15 rokov

Ciele a interpretácia zistení


1. cieľ
a) skúsenosť s týraním žien

otázka č. 1
     35,1% (viac ako 1/3) ľudí
     28,4% (viac ako 1/4) mužov
     41,4% (2/5) žien pozná vo svojom okolí ženu, ktorú jej súčasný alebo bývalý partner (manžel, priateľ, druh, otec detí) bije alebo iným spôsobom (aj psychicky) týra.

    pozn. Tento údaj sa zhoduje s údajmi z iných európskych krajín. Vzhľadom na latentnosť násilia páchaného na ženách je tento údaj veľmi významný.

1. Poznáte vo svojom okolí ženu, ktorú jej súčasný alebo bývalý partner
(manžel, priateľ, druh, otec detí)
bije alebo iným spôsobom (aj psychicky) týra?

odpoveď

áno

nie

nevie posúdiť

celkovo

35,1

59,7

5,2

muži

28,4

65,0

6,6

ženy

41,4

54,7

3,9

    N=1083, odpovede sú uvedené v percentách

otázka č. 2
     36,1% (viac ako 1/3) ľudí
     29,5% (takmer 1/3) mužov
     42,2% (viac ako 2/5) žien pozná vo svojom okolí muža, ktorý neustále kontroluje, ponižuje alebo bije svoju súčasnú alebo bývalú partnerku (manželku, priateľku, družku).

2. Poznáte vo svojom okolí muža, ktorý neustále kontroluje, ponižuje alebo bije svoju súčasnú alebo bývalú partnerku
(manželku, priateľku, družku)?

odpoveď

áno

nie

nevie posúdiť

celkovo

36,1

58,3

5,6

muži

29,5

63,7

6,8

ženy

42,2

53,3

4,5

    N=1083, odpovede sú uvedené v percentách

b) odhad výskytu týrania žien

otázka č. 3
     12% ľudí
     15% mužov
     8,4% žien si myslí, že týraných je menej ako 5% žien, t.j. každá dvadsiata žena.

     49,1% (takmer 1/2) ľudí
     42,6% (viac ako 2/5) mužov
     55,2% (viac ako 1/2) žien odhaduje, že týraných je viac ako 15% žien, teda minimálne každá šiesta žena.

     27,5% (viac ako 1/4) ľudí
     21,7% (1/5) mužov
     32,8% (1/3) žien odhaduje, že týraných je viac ako 25% žien, teda minimálne každá štvrtá žena na Slovensku.

     13,7% ľudí
     9,0% mužov
     18,0% žien si myslí, že týraných je u nás viac ako 35% žien, teda najmenej každá tretia žena.

3. Aké percento žien je podľa vás na Slovensku týraných?

odpoveď

menej ako 1%

1 – 5 %

6 – 15 %

16 – 25 %

26 – 35 %

viac ako 35 %

nevie posúdiť

celkovo

1,5

10,5

19,2

21,6

13,8

13,7

19,8

muži

2,1

13,8

20,1

20,9

12,7

9,0

21,4

ženy

1,0

7,4

18,3

22,3

14,8

18,0

18,2

    N=1083, odpovede sú uvedené v percentách

2. cieľ
závažnosť problému

otázka č. 4
     81,7% (4/5) ľudí
     75,3% (3/4) mužov
     87,6% (takmer 9/10) žien považuje týranie a bitie žien v SR za závažný alebo veľmi závažný problém.

    pozn. Je povzbudzujúce, že prevažná časť občanov a občianok SR vníma problém násilia páchaného na ženách ako závažný. Medzi nimi sú tie a tí, ktorí môžu začať proti násiliu na ženách aj aktívne konať.

4. Považujete týranie a bitie žien v partnerskom vzťahu na Slovensku za závažný problém?

odpoveď

veľmi závažný

závažný

málo závažný

vôbec nie závažný

nevie posúdiť

celkovo

46,2

35,5

8,4

2,0

7,9

muži

35,2

40,1

11,2

3,5

10,0

ženy

56,4

31,2

5,8

0,7

6,0

    N=1083, odpovede sú uvedené v percentách

3. cieľ
čo považujú ľudia za násilie na ženách

otázka č. 5
    Ak nejakým aktom, konaním jedného partnera voči druhému dôjde k trestnému činu, porušeniu ľudských práv alebo zneužitiu moci, považuje to väčšina ľudí (80-90%) za násilie. Konflikt a hádku považuje len malá časť ľudí (asi 1/5) za násilie, ženy viac ako muži. Ľudia vnímajú, aj keď si možno celkom neuvedomujú, že konflikty a hádky patria k životu a nemusia znamenať násilie. Ženy viac vnímajú ohrozenie aj v prípadoch konfliktov a hádok.

otázka č. 6
A) Fyzické násilie a hrozby fyzickým násilím:
     takmer 99% ľudí považuje pravidelné bitie ženy a spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví za násilie voči žene
     znásilňovanie ženy v partnerskom vzťahu viac ako 95% ľudí považuje za násilie
     viac ako 95% ľudí považuje opakované vyhrážanie sa zabitím alebo ťažkým ublížením na zdraví za násilie
     takmer 95% ľudí považuje občasné fyzické napadnutia za násilie voči žene

    pozn. Fyzické násilie a vyhrážky má väčšina ľudí tendenciu brať vážne a chápe ich ako násilie.

Alarmujúce zistenia:
     1-2 % ľudí nepovažuje pravidelné bitie ženy a spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví za násilie alebo sa nevie vyjadriť
     takmer 4% ľudí (5% mužov, 2% žien) znásilnenie ženy v manželstve nepovažujú za násilie, resp. sa nevedia vyjadriť
     až 4% ľudí nepovažujú opakovné vyhrážky za násilie, resp. sa nevedia vyjadriť
     až 5% ľudí, z toho výrazne viac mužov (7,5%) ako žien (2,6%), nepovažuje občasné fyzické napadnutie ženy za násilie, resp. sa nevedia vyjadriť. To znamená, že majú tendenciu občasné fyzické napadnutia tolerovať.

B) Iné formy násilia
     iné formy násilia, ktoré majú charakter psychického nátlaku a donucovania (verbálne formy násilia, vulgárne nadávky, ponižovanie) považujú za násilie viac ako 4/5 ľudí
     pravidelnú kritiku považujú za násilie takmer 2/3 ľudí
     izolovanie a obmedzovanie (zamestnania, prístupu k vlastným zdrojom financií) považujú za násilie voči ženám 3/4 ľudí
     neustálu kontorolu považujú za násilie 2/3 ľudí, pričom je tu vyrázný rozdiel medzi mužmi (60%) a ženami (74,4%)
     ekonomcké násilie (ak muž neprispieva žiadnymi financiami na domácnosť a výživu detí) považujú za násilie len necelé 3/4 ľudí, pričom je výrazný rozdiel medzi názormi mužov (63,9%) a žien (74,0)

Alarmujúce zistenia:
     veľká časť, aj keď nie väčšina, verejnosti, najmä mužov, viaceré formy násilia a metód psychického nátlaku nepovažuje za násilie a má tendenciu ich tolerovať (dokonca aj ekonomické násilie)
     takmer 15% ľudí nepovažuje vulgárne nadávky a ponižovanie za násilie
     viac ako 1/3 ľudí, z toho 40% mužov a 31,2% žien nepovažuje za násilie pravidelné kritizovanie
     takmer 1/4 ľudí také formy násilia ako sociálna izolácia a obmedzovanie možností zamestnať sa nepovažuje za násilie
     až 1/3 ľudí nepovažuje neustálu kontrolu za násilie
     mimoriadne závažne a alarmujúce je zistenie, že značná časť verejnosti (takmer 1/3) nepovažuje za násilie, ak muž neprispieva financiami na domácnosť a výchovu detí. Tieto zistenia sa zhodujú s realitou v SR, keď muži, ktorí si neplnia vyživovaciu povinnosť voči deťom vyplývajúcu im zo zákona, sa nestretávajú s odmietnutím a odsúdením vo svojom okolí ani s účinnými a rýchlymi sankciami zo strany orgánov štátnej správy, polície, súdov, prokuratúry.

6. Ktoré z nasledujúcich konfliktných stavov považujete za násilné správanie sa muža voči žene?

odpoveď je to násilie

celkovo

muži

ženy

muž ženu pravidelne bije

98,7

98,1

99,2

muž žene spôsobí bitkou ťažkú ujmu na zdraví

98,5

97,4

99,5

muž ženu znásilňuje

96,4

94,6

98,1

muž sa opakovane vyhráža žene zabitím alebo ťažkým ublížením na zdraví

95,9

94,8

97

muž ženu občas fyzicky napadne

94,5

92,5

97,4

muž žene vulgárne nadáva a ponižuje ju

85,6

82,5

88,5

muž zakazuje žene chodiť do práce a stretávať sa s ľuďmi

76,0

71,0

80,8

muž neprispieva žiadnymi financiami na domácnosť a výživu detí

69,1

63,9

74,0

muž ženu neustále kontroluje (čo robí, s kým sa stretáva, kam chodí, …)

67,4

60,0

74,4

muž ženu pravidelne kritizuje (že sa o seba nestará, nič nerobí, je na príťaž, …)

62,7

56,0

68,8

    N=1083, odpovede sú uvedené v percentách

4. cieľ
čo považujú ľudia za príčiny násilia

otázka č. 7
    Zistenia potvrdzujú, že verejnosť u nás nepozná skutočné príčiny násilia. Ako príčiny uvádzali respondenti výskumu faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko násilia voči žene vo vzťahu, ale nie sú jeho skutočnou príčinou. Najčastejšie boli uvádzané tieto príčiny:

  1. nadmerné pitie alkoholu (51%)
  2. nevera a žiarlivosť (24%)
  3. finančné problémy a sociálna neistota rodiny (22,7%)

Príčinou bitia a týrania žien vo vzťahu, ktoré boli uvádzané, možno rozdeliť do niekoľkých skupín:
      A. nadmerné pitie alkoholu u mužov a závislosť od iných drog (55,2%)
      B. faktory súvisiace s osobnosťou a inými charakteristikami muža (nízke vzdelanie, inteligencia agresivita, násilnícka povaha, psychické problémy a poruchy, stresy, riešenie pocitu menejcennosti a nízkeho sebavedomia (19,5%)
      C. sociálno-ekonomické faktory (finančné problémy, sociálna neistota rodiny, nezamestnanosť (30,5%)
      D. faktory týkajúce sa párového vzťahu (nevera a žiarlivosť, nezhody a hádky, netolerancia, egoizmus, nedostatok dôvery, názorové a povahové rozdiely, slabé vzájomné poznanie sa (35,9%)
      E. faktory vyjadrujúce skutočné príčiny bitia a týrania žien (nadradenosť mužov, naučené vzory partnerského správania sa od rodičov a pretrvávanie patriarchálneho modelu rodinných vzťahov na Slovensku (9,3%).

Teda približne iba 1/10 ľudí u nás si uvedomuje skutočné príčiny násilia voči ženám. Výskum potvrdil, že aj keď považuje verejnosť problém násilia páchaného na ženách za závažný, v názoroch na príčiny takéhoto násilia naďalej prevládajú mýty. Táto skutočnosť odôvodňuje potrebu zvyšovania uvedomenia a scitlivovania verejnosti na skutočné príčiny násilia voči ženám v partnerských vzťahoch.

7. Čo považujete za najčastejšie príčiny bitia a týrania žien ich partnermi?

otvorená otázka, sumarizácia odpovedí

celkovo

nadmerné pitie alkoholu u mužov

51,0

nevera a žiarlivosť medzi partnermi

24,0

finančné problémy, sociálna neistota rodiny

22,7

nezamestnanosť niektorého z partnerov

7,8

agresivita, násilnícka povaha muža

6,6

nevzdelanosť, nízka inteligencia muža

5,5

psychické problémy a poruchy, stresy (najmä u mužov)

5,0

nadradenosť a arogantnosť mužov, nedostatok úcty voči žene

4,7

naučené vzory partnerského správania od rodičov a pretrvávanie patriarchálneho modelu rodinných vzťahov na Slovensku

4,6

závislosť na drogách (okrem alkoholu)

4,2

nezhody a hádky medzi partnermi

4,1

netolerancia a egoizmus medzi partnermi

3,1

riešenie pocitu menejcennosti a nízkeho sebavedomia u muža

2,4

nedostatok dôvery medzi partnermi

1,7

povahové a názorové rozdiely partnerov

1,7

vplyv kamarátov na muža

1,6

vzájomné nepochopenie a slabá znalosť partnerov navzájom

1,3

    odpovede, ktoré uviedlo aspoň 1% respondentov, N=1074, odpovede sú uvedené v percentách

5. cieľ
potreba zmeny zákona (tzv. inštitút vykázania z bytu)

otázka č. 8
    Veľmi významné je zistenie poukazujúce na vysoko pozitívny postoj verejnosti k potrebe legislatívnych zmien v SR. Za prijatie zmeny zákona, ktorá by umožňovala vykázať násilného partnera z bytu je celkovo 84,1% ľudí, čiže viac ako 4/5. Súhlasí s ňou viac ako 77,3% (viac ako 3/4) mužov a 90,4% (9/10) žien. Takúto zmenu neschavaľuje necelých 5% ľudi.

8. Je podľa vás potrebné na Slovensku zmeniť zákony tak, aby bolo možné vykázať násilného partnera z bytu?

odpoveď

áno

nie

nevie posúdiť

celkovo

84,1

4,7

11,2

muži

77,3

6,5

16,1

ženy

90,4

3,0

6,6

    N=1083, odpovede sú uvedené v percentách

    Celkovo z výskumu vyplýva, že ženy sú citlivejšie na problém násilia páchaného na ženách ako muži. Slovenská verejnosť síce nedokáže pomenovať skutočné príčiny násilia, prikladá však tomuto problému vysokú závažnosť a odhaduje, že výskyt násilia páchaného na ženách je minimálne taký vysoký ako v ostatných krajinách. Občania a občianky SR citlivejšie vnímajú fyzické násilie ako iné formy násilia, dokonca niektoré formy ekonomického násilia a psychického nátlaku sú pomerne vysoko tolerované. Výrazný súhlas slovenskej verejnosti s potrebou zmien zákonov naznačuje, že si ľudia na Slovensku uvedomujú nedostatočné možnosti riešenia prípadov týrania žien v súčasnosti a podporujú zvýšenú aktivitu v tejto oblasti.